ศูนย์ความเป็นเลิศ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิศวกรรมขนส่งและเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน (Excellence Center in Infrastructure Technology and Transportation Engineering) ในชื่อย่อว่า ExCITE เป็นศูนย์วิจัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ในงานการศึกษาเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบ การบริหาร และการจัดการทางวิศวกรรมของระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

News Feature Box

ให้คำปรึกษาต่อชุมชน

คณาจารย์และนักวิจัยภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ มีจุดมุ่งหมายในการนำความรู้ทางด้านวิศวกรรม มาแนะนำและให้คำปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการนำไปใช้ และศึกษา ให้มีประโยชน์ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

ดูข่าวทั้งหมด

การพัฒนาอย่างฉลาดและยั่งยืน

ExCITE มีแนวในการออกแบบและพัฒนาสภาพระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน ในทิศทางที่ตอบสนองการพัฒนาเมืองในปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นในการสร้างเมืองที่ฉลาดและเมืองที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นบนพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม เห็นได้จากโครงการที่ทางศูนย์ความเป็นเลิศได้เข้าไปร่วมพัฒนา อาทิ การออกแบบระบบขนส่งมวลชน การเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์ (Non-motorized Transportation - NMT) เป็นต้น เพื่อให้เกิดเป็นตัวอย่างและแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Feature Green image

ดูเพิ่ม เกี่ยวกับโครงการที่ศูนย์ความเป็นเลิศร่วมพัฒนา

Feature of News on Front page

การวิจัย

ExCITE ตอบสนองการวิจัยและพัฒนาตามนโยบายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ โดยมีการผลิตผลงานวิจัยออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในระดับนานาชาติ ทั้งยังมีการนำเสนอและเข้าร่วมการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ โดยผลงานวิจัยสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลวิจัยที่สำคัญ อาทิ SCOPUS หรือ Web of Science (ISI Web of Knowledge)

Project image place

การพัฒนา

ไม่เพียงแต่ทำการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิศวกรรมขนส่งและเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน ยังเน้นการพัฒนาให้เกิดในเชิงรูปธรรม โดยการนำความรู้และแนวคิดมาผสมผสานกับโจทย์ปัญหาของชุมชนเมืองจริง และได้วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา จนมาเป็นโครงการที่หลากหลาย ที่ก่อให้เกิดความสำคัญของเมืองของเราและชุมชนของเรา

ExCITE